De webwinkel van uw eigen boekhandel in Boxmeer

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Van Dinter Boeken | dinternet.nl op haar internetsite en op alle overeenkomsten die via haar internetsite tussen Van Dinter Boeken | dinternet.nl en Afnemer worden aangegaan tot het leveren van boeken (hierna: de overeenkomst). Door Afnemer gehanteerde algemene of andere voorwaarden - waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan - worden door Van Dinter Boeken | dinternet.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.

Artikel 2 Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Van Dinter Boeken | dinternet.nl: Van Dinter Media, boekhandel, gevestigd te Boxmeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 17178116. Internetsite: de plaats op het internet waar Van Dinter Boeken | dinternet.nl de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie een bestelling bij haar te doen. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met Van Dinter Boeken | dinternet.nl via haar internetsite een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meer producten. Het BTW Nummer van Van Dinter Media is NL811693478B01.

Artikel 3 Prijzen

3.1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de internetsite vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door Van Dinter Boeken | dinternet.nl of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de internetsite zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden Van Dinter Boeken | dinternet.nl niet voor producten die via de internetsite worden besteld, tenzij dat tussen Van Dinter Boeken | dinternet.nl en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken.

3.2. Alle door Van Dinter Boeken | dinternet.nl gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze verzendkosten bedragen €4,50 (voor verzending binnen Nederland).

3.3. Van Dinter Boeken | dinternet.nl behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetsite worden vermeld. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 4 Aanbieding, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

4.1. Alle aanbiedingen van Van Dinter Boeken | dinternet.nl zijn vrijblijvend. Een aanbod op de Internetsite kan door Van Dinter Boeken | dinternet.nl binnen twee werkdagen na ontvangst van een bestelling van Afnemer worden herroepen, in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt.

4.2. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van Afnemer via de internetsite en schriftelijke aanvaarding (per e-mail) van deze bestelling door Van Dinter Boeken | dinternet.nl.

4.3. Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie van Van Dinter Boeken | dinternet.nl geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel door Afnemer.

4.4 Afnemer kan binnen 8 werkdagen na levering van het product dit retourneren aan Van Dinter Boeken | dinternet.nl. Het volledige bedrag zal door Van Dinter Media worden terugbetaald. De verzendkosten voor het terugsturen zijn volledig voor de Afnemer. Van Dinter Boeken | dinternet.nl zal binnen 30 dagen het volledige bedrag aan afnemer terugbetalen. Deze regel geldt niet voor zeer specifieke in opdracht van Afnemer bestelde goederen, digitale producten, zoals eBooks of indien er een andere afleveringstermijn is overeengekomen.

4.5 Indien de in opdracht van Afnemer door Van Dinter Boeken | dinternet.nl te leveren goederen niet binnen 30 dagen kunnen worden geleverd is Afnemer gerechtigd zonder enige voorwaarden deze te annuleren door een e-mail te sturen naar info@dinternet.nl.

Artikel 5 Levering

5.1. Bestelde producten worden aan Afnemer geleverd door aflevering, in casu: bezorging van de goederen aan het daartoe door Afnemer opgegeven adres dan wel, indien de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de goederen kan komen. De goederen zijn voor risico van Afnemer vanaf het moment van aflevering.

5.2. Van Dinter Boeken | dinternet.nl geeft op haar website aan wanneer wordt begonnen met het verzenden van de goederen. Deze termijn, alsmede enige andere op de internetsite genoemde termijn voor een prestatie van Van Dinter Boeken | dinternet.nl, is uitdrukkelijk indicatief en geen fatale termijn.

5.3. Van Dinter Boeken | dinternet.nl is gerechtigd nakoming van enige verplichtingen jegens Afnemer op te schorten zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Van Dinter Boeken | dinternet.nl, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

Artikel 6 Betaling

6.1. Betaling door Afnemer dient bij thuisbezorging te geschieden op het moment van plaatsen van de bestelling door middel van ideal of boekenbon. Bij afhalen in de winkel van Van Dinter Boeken in Boxmeer vindt de betaling plaats in de winkel.

6.2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Dinter Boeken | dinternet.nl is het Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Van Dinter Boeken | dinternet.nl te verrekenen met een vordering van Afnemer op Van Dinter Boeken | dinternet.nl, uit welke hoofde dan ook.

6.4. Van Dinter Boeken | dinternet.nl heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, of zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.

Artikel 7 Reclames en klachten; retourzendingen

7.1. Indien Afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, is afnemer gerechtigd het product op eigen kosten en met medezending van een brief ter ontbinding van de koop tijdens de bedenktijd binnen 14 dagen in een deugdelijke verpakking aan Van Dinter Boeken | dinternet.nl retour te zenden, of in de winkel ter omruiling aan te bieden. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde product onbeschadigd is. Na ontvangst van de retour gezonden producten zal Van Dinter Boeken | dinternet.nl, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog of opnieuw het door Afnemer bestelde product leveren danwel het aankoopbedrag restitueren. Retourneren is niet mogelijk bij e-books.

7.2 Voor aankopen in onze winkel aan de Koorstraat 61, 5831 GH, Boxmeer, geldt recht van ruil. Gekochte artikelen kunnen binnen 8 dagen met vertoon van de kassabon geruild worden. Voor schoolartikelen, periodieken (tijdschriften, kalenders, agenda's) en specifieke klantbestellingen geldt geen recht van ruil. Ruilen voor een Nationale Boekenbon is mogelijk.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.

8.2. De totale aansprakelijkheid van Van Dinter Boeken | dinternet.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief BTW).

8.3. Aansprakelijkheid van Van Dinter Boeken | dinternet.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 8.2. is uitgesloten.

Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst

Van Dinter Boeken | dinternet.nl heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

• Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;

• Aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;

• Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Dinter Boeken | dinternet.nl ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Van Dinter Boeken | dinternet.nl behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde (roerende) zaken voor totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Van Dinter Boeken | dinternet.nl uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van boeken of andere producten, verplichtingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van Van Dinter Boeken | dinternet.nl) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Dinter Boeken | dinternet.nl enig door Van Dinter Boeken | dinternet.nl aan Afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld boek of elektronisch product, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 12 Overmacht

Onder overmacht voor Van Dinter Boeken | dinternet.nl wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van Van Dinter Boeken | dinternet.nl noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door Afnemer besteld product tijdelijk bij Van Dinter Boeken | dinternet.nl of haar toeleverancier niet meer voorradig is.

Artikel 13 Toepasselijkheid recht en geschillen

13.1 Op elke door Van Dinter Boeken | dinternet.nl met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die behoren bij de door Van Dinter Boeken | dinternet.nl met de Afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.